Birthday Wishes for Brother in Marathi for Free

Introduction

Happy Birthday Wishes for Brother in Marathi are very special because brother plays a very important role in every sister lives not even sister. Brother has a very big responsibility on their shoulder and you should respect your brother at you can wish you, brother, on his birthday that small thing make him smile on his face.

If you live away from your family and brother and you want to wish you, brother, on his birthday then you can simply use our birthday wishes which are in Marathi and English broth for you comfortable.

Also, you can Whatsapp or SMS to your little brother or big brother on his birthday with our beautiful birthday wishes in Marathi. Marathi is a very beautiful language but I’m not telling that other languages are bad. I have already shared the best birthday wishes in Tamil and birthday wishes in Telugu so you see every language has its own speciality.

I hope you love is Marathi birthday wishes for your brother and I’m very glad to share the article with you guys I hope you will share is an article on your social media platforms like Facebook, Instagram, etc.

Birthday Wishes for Brother in Marathi

Birthday Wishes for Brother in Marathi

 प्रिय बंधू, तुमच्या आयुष्यातल्या सर्व चांगल्या गोष्टी घडतील आणि तुम्हाला खूप आनंद आणि आनंददायी आठवणी असतील. हा दिवस आपल्या जीवनाची नवीन सुरुवात होवो, भाऊ तुला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.

Dear brothers, all the good things in your life will happen and you will have many happy and joyful memories. May this day be the new beginning of your life, happy birthday to you brother.


 भाऊ, तू माझा आधार आहेस, जीवनाच्या प्रत्येक प्रवासात तू आहेस माझा भाऊ, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Brother, you are my support, in every journey of life you are my brother, happy birthday.


 आज मला काय वाटते हे तुला माहिती आहे, तुझ्यासारखा भाऊ असल्याचा मला अभिमान आहे. तू माझा चांगला मित्र आहेस, या खास दिवशी तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

You know what I think today, I’m proud to be a brother like you. You are my best friend, happy birthday to you on this special day.


तुमच्यासारखा भाऊ असणे ही देवाची कृपा आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

It is God’s grace to have a brother like you. Happy birthday brother


 जेव्हा आपण एकाकीपणा अनुभवता तेव्हा आपण सोबती आहात, खरं तर आपण माझे भाऊ आहात, परंतु आपण एका मित्रासारखे आहात, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.

When you feel lonely you are a companion, in fact, you are my brother, but you are like a friend, happy birthday.


आपली सर्व स्वप्ने सत्यात येतील आणि देव तुम्हाला सर्व यश देवो. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ.

May all your dreams come true and may God grant you all success. Happy birthday, brother.


 जर आपल्याला विश्वास नसेल की काही लोक नायक आहेत, तर माझ्या भावाला भेटा. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ.

If you don’t believe some people are heroes, meet my brother. Happy birthday, brother.


 माझ्या भावंडांमुळे आयुष्य सुंदर आहे. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ.

Life is beautiful because of my siblings. Happy birthday brother


 भगवंताने तुमच्यासाठी पाठवलेला हा एक चांगला मित्र आहे, मला माझा प्रिय भाऊ देखील आहे. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

This is a good friend sent by God for you, I also have my dear brother. Happy birthday


 जर मला बेस्ट ब्रदर निवडायचा असेल तर मी तुला निवडतो. जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ

If I want to choose Best Brother, I choose you. Happy birthday brother


 

Happy Birthday Wishes in Marathi for Brother

birthday wishes for brother in marathi

 सामान्य दिवस देखील विशेष आहे कारण आज आपला वाढदिवस आहे, भाऊ, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

A normal day is also special because today is your birthday, brother, happy birthday


 याबद्दल बरेच काही सांगितले गेले आहे ... परंतु मी आत्ता म्हणू शकत नाही. तुझ्याबरोबर कायम राहू शकत नाही पण माझ्या गोड भावाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

A lot has been said about this … but I can’t say right now. Can’t stay with you but happy birthday to my sweet brother


मनातल्या मनात घर करणार्‍यांपैकी तू एक आहेस भाऊ! तर, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

You are one of those who make a home in your heart, brother! So, happy birthday!


 आपण किती रागावले आहात, आपण मला समजून घ्या, नियमांनी कधीकधी मला जवळ केले, कधी मी ओरडलो, कधी हसलो, माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा तुला भाऊ

How angry you are, you understand me, the rules sometimes made me close, sometimes I cried, sometimes I laughed, all my wishes came true, happy birthday to you brother


 वर्षाकाठी 365 दिवस, महिन्यात 30 दिवस .. आठवड्यातून 7 दिवस .. आणि माझा आवडता दिवस ... हा माझ्या भावाचा वाढदिवस आहे.

365 days a year, 30 days a month .. 7 days a week .. and my favourite day … this is my brother’s birthday.


 आपला वाढदिवस आमच्यासाठी पारवाणी आहे, तो ओला किंवा कोरडा असो, पार्टी निश्चित आहे, मग भाऊ, कधी पार्टी करायची? वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Your birthday is a blessing for us, whether it is wet or dry, the party is for sure, so brother, when to party? Happy birthday


 तुमच्या वाढदिवसाचा हा क्षण नेहमीच आनंददायी असो, या दिवसाच्या मौल्यवान आठवणी तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतील

May this moment of your birthday always be a happy one, the precious memories of this day will wish you a very happy birthday brother!


 धन्यवाद भाऊ ... आपण जगातील सर्वात छान मोठे भाऊ आहात ज्यांचे कौतुक कोणी केले जाईल. या खास दिवशी तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Thank you brother … you are the best big brother in the world who will be appreciated. Happy birthday to you on this special day.


 जेव्हा मला एक चांगला मित्र हवा असेल. म्हणून तू मला साथ दिलीस. माझ्या सर्व संकटांत तू माझी ढाल होशील. भाऊ नेहमी माझी काळजी घेतल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

When I want a good friend. So you supported me. You will be my shield in all my troubles. Thank you brother for always taking care of me. Happy birthday to you


 भाऊ, तुमच्या आयुष्यात कितीही प्रकरणे आली तरी तुम्ही उभे राहिले. आमच्याबरोबर कायम राहा. खूप वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Brother, no matter how many cases came up in your life, you stood up. Stay with us. Happy birthday too.


 

Birthday Wishes for Little Brother in Marathi

birthday wishes for brother in marathi

मी नेहमीच लहान भाऊ होण्याचे कर्तव्य पूर्ण केले
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
कारण मी तुम्हाला स्टेटस ठेवायला शिकवले नाही
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा लहान भाऊ

I always fulfilled my duty of being a younger brother
Happy birthday
Because I didn’t teach you to keep status
Happy birthday little brother


 माझ्या लहान भावाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..आज आपला दिवस आहे .. सर्वत्र आनंदी आहे, मी तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन माझे कर्तव्य देखील पार पाडले आहे.

Happy Birthday to my little brother… Today is your day .. Happy everywhere, I have also fulfilled my duty by wishing you a happy birthday.


परिस्थिती काहीही असो, कोणीही माझा सहकारी नाही, परंतु माझ्याबरोबर नक्कीच कोणीतरी असेल, माझा लहान भाऊ, तू माझा खास आहेस, अविनाश शुभेच्छा

Whatever the situation, no one is my colleague, but there will definitely be someone with me, my little brother, you are my special, best of luck


मी तुला कचर्‍यातून उचलण्यासाठी, त्याच्या भविष्याचे स्वप्न, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देणारा छोटा भाऊ आपण आमच्या सर्वांत प्रिय आहोत याची काळजी घेतली होती

I took care of you to pick you up from the trash, his future dream, happy birthday little brother you are our dearest


 मी या जगात एकटा होतो, तू सोबतीला आलास,
माझ्या आई-वडिलांसाठी आणि मला अशा भावाला दिल्याबद्दल देवाचे आभार. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, लहान भाऊ.

I was alone in this world, you came with me,
Thank God for my parents and for giving me such a brother. Happy birthday, little brother.


 कोट्यावधी हृदयाची धडपड, आपल्या सर्वांचे जीवन, कोट्यावधी मुलांच्या मोबाईलची स्थिती
माझा प्रिय भाऊ, तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Millions of heartbeats, all our lives, the state of the mobile of millions of children
Happy birthday to you my dear little brother


हा युक्तिवाद असला तरीही चालेल, परंतु आवाज असणे आवश्यक आहे कारण आजचा दिवस आहे, आज आपल्या भावाचा वाढदिवस आहे, तो उत्सव बनतो, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा लहान भाऊ.

This argument will work anyway, but there must be a voice because today is the day, today is your brother’s birthday, it becomes a celebration, happy birthday little brother.


 जीवनाच्या प्रत्येक परीक्षेत प्रथम व्हा, तुमचे आयुष्य गोड क्षणांनी बहरले पाहिजे !! वाढदिवसाच्या शुभेच्छा लहान भाऊ

Be first in every test of life, your life should blossom with sweet moments !! Happy birthday little brother


 आपल्या मैत्रीची किंमत असू शकत नाही, एखाद्याच्या वडिलांना किंमत मोजण्याची हिम्मत नाही .. वाघासारख्या लहान भावाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.

Your friendship cannot be priceless, one’s father does not dare to count the price .. Happy birthday to a little brother like a tiger.


 धाकटा भाऊ तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, माझी आई तुळजा भवानी तुम्हाला विपुल जीवन देतात

Happy birthday to you younger brother, my mother Tulja Bhavani gives you abundant life.


Conclusion

In this particular article, I have shared with you some best Birthday wishes for brothers in Marathi and English that you can share and express you feeling towards your brother and his feel very special.

If you are interested in Quotes then I have some best and awesome joker quotes, kalam quotes and many more. You can use these quotes as a wish that you can share with your friends and family.

Recently I have shared some biography If you’re interested then you can definitely watch and read them. but if you are not interested then you can check out some more quotes, birthday wishes and birthday images.

Frequently Asked Questions

1. How do you say happy birthday in Marathi?

Ans:- Happy birthday – वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
Happy birthday brother – जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ

Q2. How can I wish happy birthday by SMS?

Ans:- Simply copy any birthday wishes and share them with your friends, brother and any family members.

Q3. How can I express my love to my brother?

Ans:- If you want to express your love to your brother then visit morningming.com and there are lots of beautiful birthday wishes, messages and images for free that you can use to express your love to your brother.

Also, Read This – Nicole TV’s Biography, Jessalyn Grace biography, Jayla Vlach biography

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page